SuperOffice lanserar nya GDPR-funktioner

Läs mer

SuperOffice CRM Onlineavtal ("avtalet")

Villkor

1. Avtalets omfattning
Avtalet ger kunden tillgång och användarrättigheter till SuperOffice programvara (tillgång till programvara, nedan kallad ”tjänsten”) under avtalets löptid med de funktioner som tjänsten för närvarande har.

Tjänsten installeras på servrar i SuperOffice lagringspartners faciliteter och kunden får tillgång till tjänsten via internet genom inloggning med tilldelat användarnamn och lösenord. SuperOffice behåller samtliga rättigheter till alla de delar av tjänsten. Kunden ges inte någon licens eller användarrättighet utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal. Som en integrerad del i detta avtal har kunden rätt att få support i enlighet med punkt 6 i detta avtal.

Detta avtal uppdaterades senast den 18 juni 2015. Det gäller mellan kunden och SuperOffice från och med den dag då du accepterar detta avtal.

1.1 Gratis provperiod
Om du registrerar dig på vår webbplats för en gratis provperiod med våra tjänster kommer vi att ge dig tillgång till en eller flera av våra tjänster, utan kostnad tills a) den gratis provperioden går ut eller b) du köper någon tjänst, om det sker tidigare. Detta avtal ska även styra den gratis provperioden. 

VÄNLIGEN NOTERA: Alla uppgifter som du lägger in i tjänsterna eller konfigurationer som du gör under den gratis provperioden går permanent förlorade om du inte köper ett abonnemang av samma tjänst innan den gratis provperioden går ut. Om du beslutar att köpa samma tjänster som du har under den gratis provperioden innan din gratis provperiod går ut kan du fortsätta att använda dina uppgifter och konfigurationer efter den gratis provperioden. Innan den gratis provperioden avslutas kan du välja att börja med en ny eller tom databas för de tjänster du köper, eller fortsätta med de uppgifter som redan lagts in under den gratis provperioden.

Du får inte gå in på tjänsten om du är konkurrent, utan vårt skriftliga tillstånd. Du får inte gå in på tjänsten för att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller funktion, eller för några andra jämförelse- eller konkurrenssyften.

1.2 Definitioner

Med "avtalsdatum" avses den dag då du undertecknar det inledande beställningsformuläret. Från denna dag är du kund och vi aktiverar vår tjänst för dig utan onödigt dröjsmål.

Med "inledande årligt avtal" avses att du tecknar dig för en inledande 12-månadersperiod. Avtalet förnyas automatiskt till en löpande avtalsperiod i enlighet med det överenskomna fakturaintervallet.

Med "avtalsperiod" avses den nuvarande avtalsperioden du befinner dig i. Detta innebär att avtalsperioden inledningsvis är 12 månader, innan den ändras för att motsvara det fakturaintervall du befinner dig i.

"Fakturaintervall" är detsamma som "betalningsperiod", och det anges i det inledande beställningsformuläret eller om avtalet förändras, skriftligen vid senare datum.

Med "abonnemangsavgift" avses det totalbelopp som du debiteras för att använda tjänsten i enlighet med ditt fakturaintervall.

"Aktuellt fakturaintervall" används vid fakturering av ytterligare användarplaner och tjänster.

Med "personer vars uppgifter registreras i tjänsten" avses kundens (den personuppgiftsansvariges) egna användare. Se vidare beskrivning i punkt 9.

Med "inledande beställningsformulär" avses de dokument (som innehåller information om antal användarplaner, fakturaintervall, priser etc.) som undertecknades vid beställningen av tjänsten.

Med "användarplan" avses den plan som tilldelas en enskild användare för en specifik uppsättning funktioner.

"Mätartjänster" är den term som används för mätning av lagringsvolym, månadsvolym av massutskick och kundcenterunika månatliga inloggningar.

"Användningsbaserad betalning" används när den faktiska användningen av mätartjänster överskrider de gränser som ingår i tjänsten. 

2. Avtalets löptid
Avtalet är ett löpande avtal som gäller fram tills det sägs upp av någon av parterna i enlighet med bestämmelserna i punkt 13. Användning eller beställning av tjänster utgör ett rättsligt bindande avtal mellan kunden och SuperOffice.

3. Begränsad användning
Rätten till tillgång till tjänsten är begränsad till det antal användare som anges i det inledande beställningsformuläret.

Om kunden behöver utöka avtalet så att det omfattar fler användare ska en beställning av användarrättigheter för fler användare göras hos SuperOffice i enlighet med det förfarande som beskrivs i punkt 12.

Användarna får endast vara kundens anställda eller konsulter som i enlighet med ett annat avtal utför tjänster för kunden. Användarna förpliktar sig att uppfylla dessa villkor. Kunden förpliktar sig att inte låta andra personer få tillgång till tjänsten eller dokumentationen, vare sig direkt eller indirekt, på andra sätt än vad som uttryckligen framgår av avtalet.

Kunden får endast använda tjänsten för interna ändamål. Kunden har inte rätt att behandla uppgifter för tredje parts räkning vid användning av tjänsten. Kunden förpliktar sig att använda tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser, tillstånd och krav inom ramen för avtalet. Kunden ansvarar för de uppgifter, de material och den information som kunden eller dess användare behandlar i samband med tjänsten. Kunden får inte använda tjänsten för utskick av olaglig skräppost eller annat olagligt material. Kunden får inte lagra eller skicka material som innehåller programvirus och liknande skadliga datorkoder, skript, filer eller program. Kunden får inte försöka få obehörig tillgång till tjänsten eller tillhörande nätverk eller system. Kunden ansvarar under alla omständigheter för att inte hindra eller störa tjänstens integritet eller prestanda eller de uppgifter som tjänsten innehåller.

Om kunden inte respekterar dessa villkor har SuperOffice rätt att omedelbart säga upp avtalet och avbryta kundens tillgång till tjänsten med omedelbar verkan. Sådana åtgärder från SuperOffice sida befriar inte kunden från betalningsskyldighet för hela den pågående avtalsperioden.

 4. Tjänstens tillgänglighet
Tjänstens tillgänglighet uppgår till 99,8 procent. Den procentuella tillgängligheten per månad definieras enligt följande: det totala antalet minuter i en viss kalendermånad minus det totala antalet minuter då tjänsten är otillgänglig under en viss kalendermånad i förhållande till det totala antalet minuter under en viss kalendermånad. Tjänstens otillgänglighet definieras som en tidsperiod då kunderna inte kan läsa eller skriva några som helst uppgifter som de har tillstånd för.

Vissa typer av tjänsteunderhåll kommer att leda till driftstörningar i tjänsten och ingår inte i otillgänglighet för tjänsten som har fastställts ovan. Kunden ska i möjligaste mån informeras om sådant underhållsarbete i god tid. Underhållet ska företrädesvis utföras före eller efter normal kontorstid och på ett sätt som stör tjänsten så lite som möjligt. Underhållsarbetet får dock utföras med kort varsel eller utan varsel samt under kontorstid om detta är nödvändigt för att åtgärda fel i tjänsten eller förhindra uppkomsten av fel i tjänsten. Tjänstetillgängligheten är beroende av internetåtkomst, vilken kan drabbas av begränsningar, förseningar eller andra problem som ligger utanför SuperOffice kontroll. Förseningar, leveransproblem eller otillgänglighet till följd av sådana problem räknas inte in i tjänstens otillgänglighet enligt ovan. 

Om tjänstens tillgänglighet är mindre än 99,8 procent under en viss kalendermånad och om detta orsakas av fel i SuperOffice miljö, utrustning eller programvara får kunden kräva en proportionerlig sänkning av abonnemangsavgiften beräknad utifrån den relevanta kalendermånaden. Andra omständigheter, till exempel otillgänglighet på grund av kommunikationsförbindelser, yttre faktorer eller kundens utrustning eller programvara, ger inte kunden rätt att kräva en sänkning av abonnemangsavgiften.

För att kunden ska få lämna en sådan begäran ska kunden informera SuperOffice om att tjänsten är otillgänglig genom att lämna en ny begäran om support på vårt supportcenter på community.superoffice.com inom 3 arbetsdagar efter att felet uppstått. Kunden måste tillhandahålla all relevant information om felet, bland annat en utförlig beskrivning av felet, antalet drabbade användare och var dessa befinner sig och eventuella försök som kunden har gjort för att lösa problemet. Otillgängligheten börjar räknas efter att kunden har informerat SuperOffice om denna eller efter att SuperOffice på annat sätt har fått kännedom om otillgängligheten. SuperOffice ska göra sitt yttersta och använda den information som finns tillgänglig för att godkänna en begäran och i god tro avgöra om begäran kan godtas eller inte. SuperOffice ska göra sitt yttersta för att behandla en begäran inom 30 dagar.

5. Fel och felmeddelanden
Ett fel har uppstått om kunden inte har tillgång till tjänsten enligt den tjänstetillgänglighet som anges i punkt 4 ovan eller om tjänstens funktionalitet har minskat och om detta har skett till följd av omständigheter som SuperOffice ansvarar för. När ett fel uppstår ska kunden meddela SuperOffice om detta via vårt supportcenter enligt punkt 4 och beskriva felet och omständigheterna (observera dock att fel som rör tjänstens tillgänglighet ska meddelas genom ett särskilt förfarande enligt punkt 4 ovan). SuperOffice kommer att försöka åtgärda fel inom rimlig tid efter att kunden har meddelat SuperOffice om felet och SuperOffice har bekräftat att man har börjat åtgärda felet. På SuperOffice begäran ska kunden bistå med den hjälp som krävs för att frambringa/fastställa orsaken till felet.

6. Support
Kunden har rätt till support från vår centrala supportavdelning i Vilnius under normal arbetstid (kl. 08.00–16.00 måndag till fredag med undantag för julafton, nyårsafton och andra allmänna helgdagar) eller vid andra särskilda tidpunkter som SuperOffice har angett. Supportärenden skickas till vårt supportcenter i SuperOffice Community (community.superoffice.com). Kunden ges fri tillgång till communityn, inklusive vårt resurscenter, användarguider för nybörjare, hjälpfiler och utbildningsfilmer. Tjänsten ger alla användare fri tillgång till SuperOffice e-utbildningar.

Supporten innebär att SuperOffice ska göra sitt yttersta för att lösa programvarurelaterade problem utifrån en detaljerad problembeskrivning från kunden. Inga garantier ges för att problemet kan lösas. Administration eller konfiguration av tjänsten för kunden ingår inte i avtalet.

Support ges enligt följande kriterier:

  • Kunder med fler än tre användare ska utse en supportkontakt som fungerar som kundens kontaktperson gentemot SuperOffice.
  • Kunden ska göra sitt yttersta och använda den mest kvalificerade personalen för att finna orsaken till problemet och ge utförlig information till supportpersonalen.
  • Ärenden som inte överensstämmer med ovan nämnda villkor kommer att debiteras enligt SuperOffice gällande timkonsulttaxa.

Supporten omfattar endast tjänsten när den används på det sätt som rekommenderas av SuperOffice och inte andra konfigurationer med avseende på operativsystem och webbläsare osv. Supporten omfattar inte heller återställande av innehåll i databaser eller problem som har orsakats av kunden. Supporten omfattar inte heller support av något annat än den tjänst som kunden abonnerar på eller problem som endast rör kundens maskinvara, interna nätverk och internetanslutningar och/eller delar av kringutrustning som inte alls omfattas av tjänsten.

SuperOffice förbehåller sig rätten att rekommendera utbildning eller rådgivning om supporten sker i form av allmän utbildning. På samma sätt förbehåller sig SuperOffice rätten att skicka förslag på olika lösningar till kunden som kunden måste försöka genomföra för att lösa problemet i fråga.

Supporten inbegriper inte någon form av rådgivning. Kunden får köpa separata professionella tjänster vid behov.

7. Ansvarsområde
Om parterna inte fullgör de skyldigheter som fastställs i avtalet utgör det ett avtalsbrott.

SuperOffice ska inte anses ha begått ett avtalsbrott om tjänsten är otillgänglig på grund av fel eller om tjänsten har minskad funktionalitet eller om kunden får för dålig svarstid till följd av omständigheter som ligger utanför SuperOffice kontroll eller till följd av omständigheter som rör tjänsten, förutsatt att SuperOffice försöker åtgärda felet inom rimlig tid. SuperOffice skyldighet att försöka åtgärda felet sträcker sig endast till det som är rimligt under rådande omständigheter.

SuperOffice kan varken garantera eller lova att programvarans funktionalitet kommer att motsvara kundens individuella krav, förväntningar eller behov. SuperOffice kan varken garantera eller lova att avbrott eller fel inte kommer att uppstå under driften av tjänsten. Kunden inser att fel kan uppstå emellanåt och avstår från rätten att begära ersättning till följd av fel (med undantag för en sänkning av abonnemangsavgiften på grund av tjänstens bristande tillgänglighet i förhållande till tillgänglighetsnivån, i enlighet med vad som anges ovan i punkt 4).

SuperOffice bär inte under några omständigheter ansvaret för indirekta förluster, däribland utebliven vinst av samtliga slag, förluster till följd av försenad driftsstart eller driftsstörningar, förlorad goodwill, förlust och anspråk från tredje part. SuperOffice ansvarar endast för fel i programvaran om SuperOffice inte försöker åtgärda de fel som SuperOffice har bekräftat att SuperOffice ska försöka åtgärda. Ingen garanti ges för att felet kan åtgärdas på ett tillfredsställande sätt. Allt ansvar begränsas till kundens dokumenterade direkta förluster, och sådant ansvar ska under avtalets hela löptid begränsas till ersättning för en avtalsperiod. Ingen ersättning kan krävas till följd av defekter eller fel i programvaran eller tjänsten om inte annat uttryckligen föreskrivs i denna punkt 7 (jfr. dock punkt 8).

8. Rättsliga fel
Om tredje part vidtar rättsliga åtgärder med ett påstående att tjänsten utgör en kränkning av en annan parts upphovsrätt, äganderätt eller immaterialrätt i Norge, ska SuperOffice på egen bekostnad försvara kundens intressen. Detta gäller dock endast i den mån som kunden omedelbart meddelar SuperOffice om sådana anspråk, SuperOffice får fullständig bestämmanderätt i ärendet och kunden samarbetar med SuperOffice i förhandlingar och eventuella domstolsförfaranden. SuperOffice ska i detta fall stå för rättegångskostnader och ersättning. Inga andra anspråk än de som föreskrivs i denna punkt 8 kan åberopas gentemot SuperOffice till följd av rättsliga fel.

9. Behandling av personuppgifter

9.1. Syfte
Syftet med denna punkt (nr 9) är att reglera SuperOffice behandling av personuppgifter för kundens räkning i samband med att tjänsten tillhandahålls i enlighet med avtalet. I denna punkt kallas kunden ”personuppgiftsansvarig” och SuperOffice ”personuppgiftsbiträde”.

9.2 Den personuppgiftsansvariges (kundens) ansvar
För att få tillgång till tjänsten måste den personuppgiftsansvarige lämna vissa uppgifter till personuppgiftsbiträdet, bland annat användarnas korrekta namn, kontaktuppgifter och e-postadresser. Användarna av tjänsten måste dessutom tillåta personuppgiftsbiträdet att lagra och hämta sessionsinformation med hjälp av de cookies som krävs för att möjliggöra de in- och utloggningsförfaranden som används inom ramen för tjänsten och för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till tjänsten.

Den personuppgiftsansvarige godtar och samtycker till att alla personuppgifter som den personuppgiftsansvarige laddar upp i tjänsten, t.ex. uppladdade personuppgifter om den personuppgiftsansvariges egna kunder, får överföras till en tredje part i Norge som kommer att tillhandahålla tjänsten, inklusive tillhandahållande av maskinvara, infrastruktur, datalagring och kommunikationskanaler. Ändring av tredje part ovan ska om möjligt meddelas med 60 dagars varsel. Tredje parts skyldigheter i förhållande till personuppgifter fastställs i ett separat avtal om hantering av personuppgifter mellan personuppgiftsbiträdet och tredje part inom ramen för denna punkt 9. Alla uppgifter i tjänsten lagras på servrar i Norge.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att se till att alla personer (definierat som kundens egna användare) vars uppgifter registreras i tjänsten av den personuppgiftsansvarige är informerade om detta och har uttryckt sitt samtycke till att deras personuppgifter behandlas av personuppgiftsbiträdet i enlighet med detta avtal. Den personuppgiftsansvarige ska i sina avtal med personerna precisera att personuppgiftsbiträdet kommer att ha tillgång till deras personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska i sina avtal med personerna uttryckligen uppge att dessa personer, genom att ingå detta avtal, aktivt samtycker till att personuppgiftsbiträdet använder sin åtkomst till uppgifterna för att generera statistik över användningsmönster, som kan användas av personuppgiftsbiträdets kundsupport för att ge den personuppgiftsansvarige riktat stöd. Den personuppgiftsansvarige ska vidare i sina avtal med personerna uttryckligen uppge att personerna genom att ingå detta avtal aktivt samtycker till att personuppgiftsbiträdet använder sin åtkomst till uppgifterna för att skicka riktad annonsering via e-post till personerna och/eller den personuppgiftsansvarige.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att tjänsternas förfaranden, riktlinjer, uppdateringar och ändringar uppfylls under alla omständigheter.

9.3 Personuppgiftsbiträdets (SuperOffice) ansvar
Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med detta avtal och i den utsträckning det är rimligt och nödvändigt för att uppfylla skyldigheterna i avtalet.

Den personuppgiftsansvarige ska vidare uppfylla de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter och informationssäkerhet i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som har införts i den norska lagen om personuppgifter 14.4.2000 nr 31, inklusive förordningarna om personuppgifter av den 15 december 2000 nr 1265. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot slumpmässig/olaglig förstörelse, slumpmässig förlust samt mot otillåten ändring, spridning och åtkomst.

Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att de registrerade personuppgifterna alltid är korrekta och uppdaterade. I detta sammanhang ska personuppgiftsbiträdet samarbeta med den personuppgiftsansvarige när personer vars uppgifter har registrerats utnyttjar sin rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter. Om uppgifterna är felaktiga ska personuppgiftsbiträdet se till att de raderas eller korrigeras.

Om inget annat har avtalats skriftligen och om det inte har godkänts att uppgifterna får behållas på obestämd tid ska personuppgiftsbiträdet vidta alla rimliga åtgärder för att radera uppgifterna inom rimlig tid, med hänsyn tagen till vilka ändamål de insamlas eller behandlas för.

Personuppgiftsbiträdet ska inte ge tillgång till eller distribuera uppgifterna till tredje parter såvida det inte är nödvändigt eller godkänt enligt detta avtal, eller såvida inte den personuppgiftsansvarige ger sitt skriftliga godkännande till detta.

10. Sekretess
SuperOffice och alla som för SuperOffice räkning får information om kunden och kundens företag, affärsförbindelser och andra uppgifter, som klassats som konfidentiell information, får inte lämna ut denna information till utomstående utan kundens godkännande. Detsamma gäller för kunden. Kunden ska även skydda och hålla all annan information konfidentiell som SuperOffice ger till kunden eller information som kunden får kännedom om, i den mån kunden borde ha förstått att det rör sig om SuperOffice konfidentiella information. Skyldigheten att hålla information konfidentiell ska gälla även efter utgången av detta avtal.

11. Pris och betalning

11.1 Löpande abonnemang
Den månatliga abonnemangsavgiften för tillgång till tjänsten anges i det inledande beställningsformuläret. Priset beräknas utifrån det totala antal användare i varje användarplan som görs tillgänglig för tjänsten gånger det pris per användarplan som gäller vid en viss tidpunkt. Om kunden beställer tillgång till tjänsten för fler användare och användarplaner (se punkt 12 nedan) ska priset per användare motsvara SuperOffice gällande officiella pris eller, i tillämpliga fall, avtalat pris. Kunden ska faktureras för ytterligare användare enligt användarplanerna för perioden från det att beställningen har bekräftats av SuperOffice fram till slutet av det aktuella fakturaintervallet. Ytterligare användare ska inkluderas i det totala antalet användare per användarplan som används för att beräkna fakturaavgiften för senare fakturaintervall.

Fakturering för avtalet sker i förskott. Fakturan ska omfatta den period som överenskommits enligt fakturaintervallet. Det första fakturaintervallet räknas från det månadsskifte som följer efter avtalsdatumet.

Kunden kan ändra fakturaintervallet. Ändringen träder i kraft från och med nästkommande fakturaintervall. Priser och abonnemangsavgifter kommer att justeras i enlighet med SuperOffice officiella prislista.

11.2 Utökningstjänster
Utökningstjänster kan köpas på "per kund"-basis. De möjliggör integration genom Web Services-API:er, anpassning av verktyg för tjänstens användarplaner och tillgång till vår utvecklarcommunity. Gällande priser finns på våra prissidor på www.superoffice.com.

11.3 Mätartjänster
I tjänsten ingår 1) lagringsutrymme, 2) utskick inom våra massutskicksfunktioner, 3) hantering av e-postmeddelanden för kundtjänst och 4) till stor del kundcenterbesökare. Gällande begränsningar anges på våra prissidor på www.superoffice.com. Användning utöver dessa gränser faktureras med användningsbaserad betalning i intervaller och läggs till i nästkommande fakturaintervall. Tjänsten ger kundens administratörer tillgång till uppgifter om den faktiska användningen av mätartjänster. Intervall för mätartjänster publiceras på de officiella prissidorna på www.superoffice.com

 11.4 Tilläggstjänster
Andra tjänstekostnader, som godkända konsultkostnader, ska faktureras efter att den aktuella tjänsten har utförts och enligt avtalat pris.

12. Ändring av antal användare
Kunden får när som helst utöka avtalet så att det omfattar fler användare. Beställningar ska göras via e-post, med hjälp av ett elektroniskt beställningsformulär eller genom beställning i vår webbutik med namnet SuperMarket. Beställningen ska göras av den person som har fullmakt att ingå avtal för kundens räkning. Beställningen är bindande för kunden och blir en del av avtalet när SuperOffice bekräftat beställningen via e-post. Beställningen verkställs när SuperOffice har bekräftat beställningen skriftligt. Därefter utgör beställningen en del av detta avtal.

Kunden får minska antalet användare per användarplan för tjänsten. Minskningen av antalet användare som omfattas av detta avtal ska göras skriftligt. Minskningar har verkan från slutet av det aktuella fakturaintervallet under förutsättning att ett skriftligt meddelande om en sådan minskning skickas och tas emot senast 30 dagar före slutet av det pågående fakturaintervallet. Om meddelandet om minskning inte utfärdas i enlighet med denna bestämmelse kommer abonnemangsavgiften inte att sänkas förrän nästföljande fakturaintervall där bestämmelsen om 30 dagars varsel respekteras. En nedgradering av tjänsteplanen (till en användarplan med färre funktioner) kan orsaka förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet hos tjänsten som är tillgängliga för dig under ditt konto, och SuperOffice tar inte på sig något ansvar för en sådan förlust.

Kunden kan tilldela användarplaner till sina egna användare.

13. Uppsägning av avtalet
Båda parterna får säga upp avtalet. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt med verkan från slutet av pågående avtalsperiod. Om kunden säger upp avtalet före utgången av den aktuella avtalsperioden måste kunden ändå betala för hela avtalsperioden. Ett skriftligt meddelande om uppsägning ska skickas till den andra parten senast 30 dagar före slutet av avtalsperioden. Uppsägningen medför inte någon form av återbetalning och innebär endast att avtalet inte kommer att fortsätta nästa avtalsperiod.

Om meddelandet om uppsägning inte utfärdas i enlighet med bestämmelserna i första stycket ska avtalet automatiskt förlängas för ett nytt fakturaintervall.

Om kunden inte gör sina betalningar, kommer efter med betalningar eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter i enlighet med avtalet, har SuperOffice rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. SuperOffice ska ha rätt att dra in en användares inloggningsmöjlighet när förfallna betalningar inte har gjorts efter meddelande från SuperOffice.

14. Överföring av uppgifter
Kunden ska ha möjlighet att få en kopia av sina uppgifter från tjänsten och ska begära att få uppgifterna av SuperOffice med minst 3 arbetsdagars varsel. Efter avtalets uppsägning kommer kundens huvudanvändare (administratör) att dirigeras till en särskild webbadress vid inloggning med möjlighet att hämta dokument i en .zip-fil och databasen i en .bak-fil. Efter 30 dagar ska alla uppgifter som tillhör kunden raderas från SuperOffice servrar och faciliteter.

SuperOffice kan samtycka till att hjälpa till att konvertera uppgifter till ett annat format som kunden har angett. SuperOffice ska debitera kostnaden för den extra tid som denna tjänst och konverteringen av uppgifter medför i enlighet med SuperOffice gällande taxa för sådan hjälp. SuperOffice förbehåller sig rätten att vägra att ge kunden uppgifter på grund av överträdelse av detta avtal, inklusive utebliven betalning.

15. Överlåtelse av rättigheter
SuperOffice får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal så länge detta inte på ett påtagligt sätt hindrar genomförandet av avtalet. Detta ska om möjligt meddelas med 30 dagars varsel. Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan SuperOffice skriftliga tillstånd. Ett sådant tillstånd får inte nekas utan grund. SuperOffice får helt eller delvis låta en tredje part fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalet, och SuperOffice får använda sig av underleverantörer.

16. Nyhetsbrev
Kunden samtycker till att SuperOffice ibland skickar relevant information inklusive marknadsföringsmaterial till kunden och användarna om kunden inte uttryckligen ber om att inte få sådan information. Eftersom denna tjänst är en webbaserad programvaruapplikation bör det noteras att det ibland kan vara nödvändigt att skicka viktig information eller meddelanden om driften av tjänsten till samtliga kunder och användare. Sådana meddelanden skickas till alla, även om man har valt att inte ta emot information. SuperOffice kommer aldrig att förse tredje part med uppgifter eller personlig information om kunden i något annat syfte än att underlätta SuperOffice drift och tillhandahållande av tjänsten.

17. Ändring av kontaktuppgifter
Alla ändringar av kundens kontaktuppgifter, inklusive adressändringar och byte av den person som fungerar som kundens kontaktperson med fullmakt att ingå avtal för kundens räkning, ska meddelas SuperOffice skriftligt. Kunden förpliktar sig att alltid ge korrekt information om användaridentitet samt korrekta och riktiga e-postadresser.

18. Ändringar
SuperOffice förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal med 4 månaders varsel med verkan från följande fakturaintervalls början, men inte tidigare än efter det inledande årliga avtalets slut. Om ändringar styrs av en punkt i detta avtal ska de varsel som föreskrivs i den gälla.  Alla kunder ska informeras om sådana ändringar per e-post eller genom information som publiceras på SuperOffice hemsida eller kundsupportsidor.

19. Tvister
Parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet ska i sin helhet styras av den nationella lagstiftning som gäller för SuperOffice. Om en tvist uppstår i samband med tolkningen av avtalet ska parterna försöka lösa tvisten genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas i godo ska ärendet hänskjutas till allmän domstol (med exklusiv behörighet) på den ort där SuperOffice har sitt säte.