Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Ramavtal för SuperOffices Företagstjänster (MACS)

Användarvillkor

Det här avtalet gäller från 01.05.2023. Du kan se föregående version här.

Innehåll

1. Definitioner 

2. Avtalates omfattning

3. SuperOffices skyldigheter

4. Ad hoc-tjänster

5. Kundens skyldigheter

6. Möten och kommunikationsvägar

7. Avtalets giltighetstid och uppsägning

8. Kostnader och villkor

9. Fakturering

10. Immateriell rättigheter

11. Lagöverträdelser

12. Rangordning

13. Avtalsbrott - ansvar 

14. Dataskydd och sekretess

15. Tvister och tillämplig lag

1. Definitoner

Uppdrag Specifikt projekt som avtalas mellan Kunden och SuperOffice enligt utförligare beskrivning i ett Uppdragsavtal undertecknat av båda Parter.
Uppdragsavtale Ett avtal som beskriver villkoren för ett specifikt Uppdrag.
Ad hoc-tjänster Enstaka Tjänster som Kunden efterfrågar vid behov och som anses olämpliga att hantera under ett specifikt Uppdragsavtal.
Tjänestebeskrivning En Tjänstebeskrivning är ett dokument som innehåller beskrivningar av tjänsternas funktionella och icke-funktionella egenskaper, gränssnitt samt de juridiska och tekniska begränsningarna eller reglerna för deras användning.
Konfidentiell information Har den innebörd som beskrivs i punkt 14.
Konsulenttjänster Tjänster som tillhandahålls av SuperOffice före, under och efter implementering av SuperOffices programvarumoduler, t.ex. 
-    Workshops om värde, nyckeltal och design
-    Specifikationer för processdesign
-    Konfigurering av Kundens lösning
-    Anpassning av Kundens lösning
-    Integrering med andra system i Kundens IT-miljö
-    Datamigrering
-    Utbildning
Ramavtal Det här ramavtalet med bilagor som reglerar villkoren för Kundens uppsägning av Konsulttjänster från SuperOffice enligt den utförligare beskrivningen häri.
GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.
Styringsmodell Administrativ modell för samarbete mellan SuperOffice och Kunden enligt utförligare beskrivning i punkt 6.
Part SuperOffice och Kunden var för sig, gemensamt kallade Parterna.
MSA SuperOffice CRM:s onlinehuvudavtal för prenumeration (MSA) 
https://www.superoffice.se/integritetscenter/avtal/msa/

 

2. Avtalets omfattning

SuperOffice tillhandahåller Konsulttjänster före, under och efter implementering av SuperOffice CRM:s programvarumoduler. Det här Ramavtalet beskriver de allmänna villkoren för Konsulttjänster som tillhandahålls av SuperOffice. Det här Avtalet gäller från godkännandedatum eller från det datum Kunden erhåller Ad hoc-tjänster (beroende på vad som är fallet). Godkännande anses ha getts när Kunden undertecknar Uppdragsavtalet.

Specifika Uppdrag som beställs av Kunden vid behov ska beskrivas i separata Uppdragsavtal som utformas i samråd med och undertecknas av Kunden. Dessa avtal ska bifogas till detta Ramavtal.

Ramavtalet omfattar även Ad hoc-tjänster för vilka ett Uppdragsavtal anses överflödigt.

3. SuperOffices skyldigheter

SuperOffice ska utföra Uppdraget i enlighet med den omfattning, de krav och den vägledande projektplan som beskrivs i tillämpligt Uppdragsavtal.

SuperOffice ska också vid behov tillhandahålla de Ad hoc-tjänster som efterfrågas av Kunden enligt det förfarande som beskrivs i punkt 4.

SuperOffice ska tillhandahålla Konsulttjänsterna på ett sätt som överensstämmer med allmänt vedertagen branschpraxis och ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla villkoren i Uppdragsavtalen. SuperOffice ansvarar för att Tjänsterna tillhandahålls med rimlig kompetens och noggrannhet. SuperOffice garanterar dock inte att Kundens användning av Tjänsterna kommer att vara oavbruten eller felfri.

SuperOffice ansvarar inte för eventuella förseningar, leveransfel eller andra förluster eller skador som uppstår till följd av användning av Tjänsterna eller överföring av data.

SuperOffice ska samarbeta med Kunden i god tro och ska tillgodose Kundens intressen.

Förfrågningar från Kunden ska besvaras utan onödigt dröjsmål.

SuperOffice ska utan onödigt dröjsmål informera Kunden om omständigheter som SuperOffice förstår eller borde förstå kan ha betydelse för Uppdragets genomförande, exempelvis eventuella oförutsedda förseningar.

4. Ad hoc-tjänster

Vid behov kan Kunden, mot en extra avgift, beställa assistans av SuperOffice utan ett formellt Uppdragsavtal.

Normalt tillämpas följande förfarande:

  1. En namngiven, ansvarig företrädare för Kunden tar kontakt med sin Kontoansvariga och förklarar vilken typ av assistans som behövs
  2. Kundens avtalsansvariga återkommer med en kostnadsberäkning och tidsplan för tillhandahållande av önskad assistans
  3. Kundens avtalsansvariga företrädare bekräftar via e-post
  4. SuperOffice tillhandahåller assistansen.

Ad hoc-tjänster faktureras enligt villkoren i punkt 9. 

5. Kundens skyldigheter

Kunden ska bidra till Uppdragets genomförande i god tro. Kunden ska fullgöra sina skyldigheter enligt tillämpligt Uppdragsavtal. Försenade eller ofullständiga leveranser från Kunden kan leda till förseningar och kostnader i projektet som SuperOffice inte kan hållas ansvarigt för.

Kunden ska tillhandahålla korrekt information inom angiven tid och enligt SuperOffices begäran.

Förfrågningar från SuperOffice ska besvaras utan onödigt dröjsmål.

Kunden ska utan onödigt dröjsmål informera SuperOffice om omständigheter som Kunden förstår eller borde förstå kan ha betydelse för Uppdragets genomförande, exempelvis eventuella oförutsedda förseningar.

Kunden ska inom angiven tid betala alla kostnader till SuperOffice enligt specifikationerna i tillämpligt Uppdragsavtal. 

6. Möten och kommunikationsvägar

Parterna kan använda SuperOffices standard styrningsmodell under detta Ramavtals giltighetstid eller komma överens om en alternativ styrningsmodell.

Vardera Parten kan, om det anses nödvändigt, kalla till ett möte med den andra Parten för att diskutera avtalsförhållandet och hur avtalsförhållandet hanteras. Ett sådant möte ska sammankallas med minst tre (3) arbetsdagars varsel.

Alla meddelanden och önskemål och all annan kommunikation som rör Avtalet ska skickas via e-post, om inte Parterna har kommit överens om ett annat förfarande i specifika Uppdragsavtal. 

7. Avtalets giltighetstid, uppsägning

Det här Ramavtalet gäller från det att det har undertecknats av båda Parter till det att det sägs upp av endera Parten med 30 dagars skriftligt varsel till den andra Parten. Alla pågående Uppdragsavtal ska fortsätta att gälla enligt villkoren i detta dokument tills de avtalade Konsulttjänsterna har tillhandahållits och betalats.  Punkt 9 och 10 fortsätter att gälla efter att Avtalet har sagts upp.

Om en Part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller blir betalningsoförmögen eller ansöker om eller försätts i konkurs kan den andra Parten säga upp det här Ramavtalet utan varsel och med omedelbar verkan.

8. Kostnader och villkor

Kunden ska till SuperOffice betala de kostnader som preciseras i de specifika Uppdragsavtalen.

SuperOffice kan komma att justera prisvillkoren för Konsulttjänster. Eventuella justeringar som berör pågående Uppdragsavtal ska meddelas Kundens kontaktperson via e-post senast 90 dagar innan justeringen träder i kraft. Denna typ av justeringar träder i kraft vid starten av nästa Betalningsperiod efter att ett sådant meddelande har skickats.

Uppdragsavtal kan vara antingen tids- eller materialbaserade eller utgå från ett fast pris, vilket ska avtalas för varje enskilt Uppdragsavtal. Uppdragsavtal kan användas för tjänster som tillhandahålls på engångsbasis eller för återkommande tjänster som tillhandahålls löpande och förnyas automatiskt.

Om ett Uppdragsavtal baseras på ett fast pris eller om en beräkning för ett tid- och materialprojekt har tillhandahållits av SuperOffice baseras detta på vissa antaganden som redovisas i det aktuella Uppdragsavtalet. Om sådana antaganden som SuperOffice inte styr över ändras har SuperOffice rätt att räkna om det fasta priset och/eller göra nya beräkningar som avspeglar effekten av de ändrade antagandena.

9. Fakturering

Alla kostnader och utgifter ska faktureras vid de tidpunkter som anges i det aktuella Uppdragsavtalet. Kostnader som baseras på tid och material ska faktureras månadsvis och i efterhand, om inget annat har avtalats i ett specifikt Uppdragsavtal. I dessa fall ska det fakturerade beloppet täcka den arbetade tiden fram till faktureringsdatum samt eventuell ersättning för utgifter som har uppkommit under denna period.

Kostnader som baseras på ett avtalat fast pris faktureras enligt den betalningsplan som finns i det aktuella Uppdragsavtalet.

Alla fakturor som avser tid- och materialprojekt ska baseras på rapporterade timmar enligt löpande räkning.

Om kunden inte betalar inom avtalad tid har SuperOffice rätt att ta ut dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

Kunden godtar att alla försäljningsdokument och påminnelser skickas elektroniskt. När SuperOffice inte har fått möjlighet att skicka försäljningsdokumentet via e-post eller som e-faktura är SuperOffice enligt lokal lagstiftning skyldigt att skicka försäljningsdokumentet per post. Om så sker tar SuperOffice ut en fakturaavgift för varje försäljningsdokument.

10. Immateriella rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges i ett specifikt Uppdragsavtal behåller SuperOffice alla immateriella rättigheter till programvaran, dokumentationen och allt levererat material som har tillhandahållits av SuperOffice i enlighet med det här Ramavtalet. Kunden får inga rättigheter (förutom rätten att använda, ändra eller anpassa för Kundens egna ändamål) till programvaran, dokumentationen eller det levererade materialet utöver vad som uttryckligen anges i det aktuella Uppdragsavtalet. Kunden får inte konstruera om, modifiera, överföra eller kommersiellt utnyttja det material vi tillhandahåller genom våra Tjänster. Kunden ska i möjligaste mån bistå SuperOffice och samarbeta med SuperOffice för att skydda SuperOffices immateriella rättigheter.

Kunden behåller alla rättigheter till de data som tillhandahålls av Kunden och Kundens data är och förblir Kundens exklusiva egendom. SuperOffice får endast använda dessa data i den utsträckning de behöver för att tillhandahålla Konsulttjänsterna till Kunden.

11. Lägöverträdelser

Om SuperOffice i tillhandahållandet av Konsulttjänster, enligt ett slutgiltigt beslut av behörig domstol eller en slutgiltig uppgörelse som har godkänts av SuperOffice, gör intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter tillhörande tredje part är SuperOffice skyldigt att säkra de rättigheter som saknas eller införskaffa en tjänst för Kunden av åtminstone motsvarande kvalitet.

Om tredje part anser att Kundens användning av Konsulttjänsten utgör orättmätigt innehav måste Kunden informera SuperOffice skriftligen så snart som möjligt. SuperOffice ska hantera ärendet på egen bekostnad och ersätta Kunden. Kunden måste, i rimlig utsträckning, bistå SuperOffice i denna process.

12. Rangordning

Vid en eventuell konflikt mellan villkoren i avtalshandlingarna mellan SuperOffice och Kunden gäller följande rangordning: (a) MSA, (b) Beställningsformulären, (c) Ramavtalet för konsulttjänster och (d) det Uppdragsavtal som gäller i det aktuella fallet.

Ramavtalet för konsulttjänster äger företräde framför Uppdragsavtalen och Tjänstebeskrivningarna om det inte finns uttryckliga undantag från detta Ramavtal.

13. Avtalsbrott - ansvar

Tjänsterna kan inbegripa användning av tjänster eller lösningar från tredje part (t.ex. komponenter från Microsoft, Google eller SuperOffice App Store). SuperOffice ansvarar inte för innehållet i, användningen av eller interaktionen med sådana tredjepartstjänster.

En Part anses ha brutit mot Ramavtalet om Parten inte fullgör sina skyldigheter enligt Ramavtalet eller ett Uppdragsavtal, beroende på vad som är tillämpligt i det aktuella fallet, och detta inte beror på omständigheter som kan hänföras till den andra Parten eller force majeure.

En Part har rätt att begära ersättning för direkta och dokumenterade förluster som Parten i fråga drabbas av till följd av den andra Partens avtalsbrott.

En Part ansvarar inte för indirekta förluster som förlorade intäkter, förluster till följd av försenad start eller produktionsavbrott, försämringar eller förluster på grund av förlorade data eller ersättningsanspråk från tredje part.

Kundens maximala rätt till ersättning begränsas till ett belopp som motsvarar den betalning som har erlagts för berörda Konsulttjänster enligt Avtalet under de senaste 12 månaderna. Denna begränsning gäller även eventuella regresskrav från Kunden enligt artikel 82.5 i GDPR om Kunden har betalat ut ersättning till en registrerad för materiella eller immateriella skador enligt artikel 82.4 i GDPR.

Dessa begränsningar gäller inte om en Part har uppvisat grov oaktsamhet eller uppsåtlig misskötsamhet.

14. Dataskydd och sekretess

Dataskydd och sekretess regleras av SuperOffices databehandlingsavtal/sekretessavtal för support- och konsulttjänster, som finns på https://www.superoffice.se/integritetscenter/avtal/dpa-s/

15. Tvister och tillämplig lag

Eventuella tvister beträffande tillämpningen av eller innehållet i det här Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling. Om sådana förhandlingar inte lyckas kan endera Parten skicka in en stämningsansökan till allmän domstol.

Nedan finns en tabell med information om vilken SuperOffice-enhet Kunden ingår avtal med och motsvarande tillämplig lag och domstol.

Om Kunden har sitt säte i: ingår Kunden avtale med: Meddelanden ska skickas till: Tillämplig lag: Behörig domstol:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Islands Brygge 41, 3.sal, 2300 København, Danmark Dansk Köpenhamn, Danmark
Finland eller Sverige SuperOffice Sweden AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tyskland
Förenade kungariket och Irland SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Brittisk Milton Keynes, UK
Schweiz SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Schweiz Schweizisk Basel, Schweiz
Netherländerna, Belgien och Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Netherländerna Nederländsk Oost-Brabant, locatie  Eindhoven, Nederländerna