Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

CRM Online Abonnemangsavtal (MSA)

Detta avtal är giltigt från och med 23.03.2023. Du kan se föregående version här (på engelska).

Användarvillkor

Innehåll

1. Avtalets omfattning

2. Kostnadsfri Provperiod

3. Definitioner

4. Kundens ansvar

  • 4.1 Begränsad rätt till tillgång till och nyttjande av Tjänsten
  • 4.2 Offentliga tjänster
  • 4.3 Tredjeparts-tjänster

5. Tjänstens tillgänglighet

6. Support

7. Avtalsbrott och ansvarsbegränsning

8. Legala brister

9. Personuppgiftsbehandling

10. Behandling av finansiell information

11. Sekretess

12. Avgifter och betalning

  • 12.1 Abonnemangsavgifter
  • 12.2 Användarbegränsningar
  • 12.3 Tillkommande tjänster
  • 12.4 Tillägg till antal Användare

13. Uppsägning av Avtal

14. Överlåtelse av rättigheter

15. Kund och användarkommunikation

16. Ändringar av Användarvillkor

17. Immateriella rättigheter och äganderätt till data

18. Tvister

19. Vem Kunden har ingått Avtalet med

1. Avtalets omfattning

Detta Avtal reglerar Kundens tillgång till och användning av SuperOffice CRM Online-tjänst.

Tjänsten drivs på en server och i en infrastruktur kontrollerad av SuperOffice, och Kunden får tillgång till Tjänsten via Internet. SuperOffice bibehåller alla rättigheter till alla delar som Tjänsten består av. Kunden erhåller inte någon licens eller någon nyttjanderätt utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal. Som en integrerad del av detta Avtal har Kunden rätt att erhålla support i enlighet med punkt 6 i detta avtal.

Detta Avtal gäller från den dag det godkänns. Godkännande anses äga rum när Kunden påbörjar nyttjande av en kostnadsfri provperiod eller genom att Kunden träffar avtal om abonnemang av Tjänsten mot betalning genom att underteckna det Initiala Beställningsformuläret och ett personuppgiftsbiträdesavtal.

2. Kostnadsfri Provperiod

Om SuperOffice beviljar kunden Kunden en Kostnadsfri Provperiod av Tjänsten blir en eller flera tjänster tillgängliga, utan kostnad, tills det tidigare av följande äger rum: a) den Kostnadsfria Provperioden löper ut efter 30 dagar eller b) det datum Kunden träffar avtal om abonnemang av Tjänsten mot betalning. Detta Avtal är tillämpligt även vid Kostnadsfri Provperiod.

VÄNLIGEN NOTERA: All data som tillförs Tjänsten under den Kostnadsfria Provperioden, genomförda konfigurationer eller 3:e parts Add-Ons (Tredjeparts-tjänster) som aktiveras i den Kostnadsfria Provperioden kommer att permanent försvinna om inte Kunden tecknar ett vanligt Abonnemangsavtal avseende samma tjänster som i den Kostnadsfria Provperioden. Data kan exporteras innan den Kostnadsfria Provperioden upphör. När Kunden tecknar ett vanligt Abonnemangsavtal kan Kunden välja om denne önskar starta med en ny/ren databas, eller fortsätta med det data som redan tillförts under den Kostnadsfria Provperioden.

Du får inte använda en Kostnadsfri Provperiod om du är en konkurrent till SuperOffice, utan att dessförinnan ha erhållit ett skriftligt godkännande från SuperOffice. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten i syfte att övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet, eller för jämförande (benchmarking) eller andra konkurrensändamål.

3. Definitioner

Abonnemangsavgift” är det totala beloppet som debiteras för nyttjande av Tjänsten enligt Faktureringsintervallet.

Användarplan” är beteckningen för planen som tilldelats en enskild användare för en viss uppsättning funktioner.

Avtalsdag” är det datum du undertecknar det Initiala Beställningsformuläret. Kunden är från detta datum en kund och vi kommer att aktivera Tjänsten utan onödigt dröjsmål. 

Avtalsperiod” är den pågående avtalsperioden du befinner dig i. Detta innebär den inledande Avtalsperioden är på 12 månader, innan det övergår till att överensstämma med det Faktureringsintervall du befinner dig i.

Betalning per användning” används när faktisk användning av Uppmätta Tjänster överskrider de gränser som ingår i Tjänsten.

Initialt Beställningsformulär” används för att beskriva de dokument (som inkluderar information om antal Användarplaner, Faktureringsintervall, priser, Personuppgiftsbiträdesavtal, etc.) som undertecknas vid beställning av Tjänsten.

Faktureringsintervall” är den betalningsperiod som specificeras i det Initiala Beställningsformuläret, eller som ändras vid senare tillfälle genom skriftlig överenskommelse. Faktureringsintervall kan vara årligt eller per halvår, kvartal eller månad.

“Kunddata” ska i detta Avtal avse all data som Kunden lagrar på SuperOffice eller någon av SuperOffice underleverantörers servrar.

 “Tjänsten” avser SuperOffice CRM Online – de mjukvarubaserade tjänsterna som beställs av Kunden via det Initiala Beställningsformuläret eller som tillhandahålls genom en Kostnadsfri Provperiod såsom anges häri. ”Tjänster” omfattar inte innehåll och Tredjeparts-tjänster.

“Tredjeparts-tjänster” avser produkter, tjänster funktionalitet eller innehåll som tillhandahålls av leverantörer av Tredjeparts-tjänster. Dessa tjänster är utvecklade för att användas i samband med SuperOffice Tjänst och de flesta är tillgängliga i SuperOffice App Store. Tredjeparts-tjänster omfattas inte av detta Avtal, men kräver särskilda avtal mellan Kunden och leverantören av Tredjeparts-tjänsten.

Uppmätta Tjänster” är den beteckning som används för att mäta vilka resurser av systemet som förbrukas av Kunden. Sådana resurser kan vara: lagringsvolym, månatlig volym av massutskick eller unika inloggningar per månad i Kundcenter.

4. Kundens ansvar

4.1 Begränsad rätt till tillgång till och nyttjande av Tjänsten

Tillgång till Tjänsten är vid varje givet tillfälle begränsad till det antal Användare som Kunden har abonnemang för och betalar för.

Om Kunden behöver utöka Avtalet med ytterligare Användare, ska abonnemang för ytterligare Användare beställas från SuperOffice i enlighet med den process som anges i punkten 12.4

Abonnemang under detta Avtal är begränsat till Kundens anställda eller konsulter, som enligt avtal med Kunden utför uppdrag för Kunden. Kunden ska tillse att användarna åtar sig att iaktta de regler och villkor som följer av detta Avtal. Kunden ska inte tillåta att andra personer, företag eller organisationer får direkt eller indirekt tillgång till, eller nyttjar Tjänsten eller dokumentationen, utöver vad som särskilt anges i Avtalet.

Kunden får endast nyttja Tjänsten för Kundens interna ändamål. Kunden får inte genom användande av Tjänsten utföra databehandling på uppdrag av en tredje part. Kunden åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, tillstånd, samt i enlighet med begränsningar och villkor i Avtalet.

Kunden är ansvarig för data, material och information som Kunder och dess Användare behandlar genom Tjänsten. Kunden ska inte använda Tjänsten för att skicka olovligt spam eller annat olagligt material genom användande av Tjänsten. Kunden ska inte lagra, behandla eller skicka material som innehåller datavirus eller annan sådan skadlig kod, script, filer eller program. Kunden måste iaktta alla delar av SuperOffice Public Facing Policy (SPFC, ref. 4.2).

Kunden ska inte försöka att få obehörig tillgång till Tjänsten eller tillhörande nätverk eller system. Kunden är vid varje tidpunkt ansvarig för att inte hindra eller störa säkerhet, integritet eller prestanda i Tjänsten eller den data Tjänsten innehåller.

För korrekt överföring av Tjänsten krävs Internetuppkoppling med hög hastighet. Kunden är ansvarig för nätverksanslutningar som ansluter Kundens nätverk till Tjänsten, inklusive “browser”-mjukvara som stöds av SuperOffice. Sådan infrastruktur ska stödja HTTP över Transport Layer Security (TLS). SuperOffice har inget ansvar för tillförlitligheten eller prestanda hos någon anslutning som beskrivs under denna punkt.

Om brott mot dessa villkor förekommer, är SuperOffice berättigad att omedelbart säga upp Avtalet och stänga ner Kundens tillgång till Tjänsten med omedelbar effekt. Sådan åtgärd från SuperOffice befriar inte Kunden från ansvaret för betalning för hela innestående Avtalsperiod.

4.2 Offentliga tjänster

Om Kunden abonnerar på en Tjänst för att sända elektroniska meddelanden (dvs. Utskick) eller för att skapa eller bevara innehåll på offentliga webbsidor är sådan användning föremål för villkoren i SuperOffice Public Facing Services Policy (tillgänglig i SuperOffice Integritetscenter). Kunden är också ensam ansvarig för att Kunden iakttar gällande lagstiftning vid användande av cookies eller annan spårningsteknik som är hänförlig till sådana tjänster.

Om en tredje part kräver att SuperOffice ska ta bort Innehåll, eller om SuperOffice får information om att Innehåll som tillhandahålls av Kunden kan strida mot tillämplig lagstiftning eller tredje parts rättigheter, äger SuperOffice meddela Kunden som omedelbart ska ta bort sådant Innehåll.

4.3 Tredjeparts-tjänster

Kunden får integrera Tredjeparts-tjänster (Applikationer) med Tjänsten. Varje köp eller utveckling av sådan Applikation som Kunden gör, och all utväxling av data som sker mellan Kunden och 3:e part, sker enbart mellan Kunden och aktuell leverantör av Tredjeparts-tjänsten. SuperOffice lämnar inga garantier eller support på Tredjeparts-tjänster, oavsett om de är “certifierade” av SuperOffice, om inget annat uttryckligen anges i ett Beställningsformulär.

Om SuperOffice erhåller information att en Tredjeparts-tjänst kan strida mot SuperOffice Public Facing Service Policy, App Store Terms of Use, gällande lagstiftning eller tredje parts rättigheter, kommer SuperOffice att meddela Kunden som omedelbart måste avveckla eller modifiera sådan Tredjeparts-tjänst för att lösa den potentiella överträdelsen. Om Kunden inte vidtar en åtgärd enligt ovan, får SuperOffice avaktivera det aktuella Innehållet och/eller Tredjeparts-tjänsten till dess den potentiella överträdelsen är löst.   

Kunddata

Om Kunden väljer att använda en Tredjeparts-tjänst med Tjänsten, ger SuperOffice Kunden lov att tillåta Tredjeparts-tjänsten och dess leverantör tillgång till Kunddata i nödvändig omfattning för att köra sådan Tredjeparts-tjänst med Tjänsten. SuperOffice är inte ansvarig för avslöjande, modifiering eller radering av Kunddata som orsakas av tillgång av sådan Tredjeparts-tjänst eller dess leverantör. Personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas mellan Kunden och leverantör av Tredjeparts-tjänst. Kunden är ansvarig för att informera Användare om att deras personuppgifter utlämnas till en leverantör av en Tredjeparts-tjänst.

SuperOffice Expander-tjänster

Expander-tjänster innehåller funktioner och verktyg som är utvecklade för att samverka med Tredjeparts-tjänster (dvs. API, plugins, CRM Script, etc.). Det kan krävas av Kunden att denne erhåller en särskild licens från SuperOffice för att använda sådana funktioner genom att teckna Expander Services Terms of Service. SuperOffice garanterar inte den fortsatta tillgängligheten av sådana funktioner i Tjänsten, och kan komma att ändra eller upphöra att tillhandahålla dem utan att det ger Kunden rätt till någon återbetalning, kreditering eller annan kompensation, om, till exempel och utan begränsning, leverantören av en Tredjeparts-tjänst inte längre håller Tredjeparts-tjänsten tillgänglig för samverkan med motsvarande funktion i Tjänsten på ett sätt som är acceptabelt för SuperOffice.

5. Tjänstens tillgänglighet

Nivån på Tjänstens tillgänglighet är 99,8 %. Den månatliga tillgängligheten i procent är definierad som det totala antalet minuter under en given kalendermånad minus det totala antalet minuter som Tjänsten varit otillgänglig under samma period, fördelat på det totala antalet minuter under perioden. Otillgänglighet i Tjänsten är definierat som den tidsrymd som Kunden inte kan läsa eller skriva data som de faktiskt har behörigt tillstånd till.

Visst underhåll av Tjänsten kommer att leda till störning i driften av Tjänsten och utgör inte Otillgänglighet i Tjänsten såsom den definierats ovan. Kunden ska, så långt möjligt, informeras om sådant underhåll med tillräckligt varsel. Sådant underhåll ska företrädesvis försöka utföras utanför normala kontorstider och på ett sådant sätt att störning i Tjänsten blir så liten som möjligt. Det oaktat kan underhåll ske med kort varsel eller utan föregående varsel och får utföras under vanlig kontorstid, om det är nödvändigt för att åtgärda fel i Tjänsten eller för att hindra att fel i Tjänsten uppkommer. Tjänstens tillgänglighet är beroende av användning av Internet, som kan ha begränsningar, förseningar och andra problem som är utanför SuperOffice kontroll. Förseningar, leveransfel eller otillgänglighet som är en följd av sådana problem utgör inte Otillgänglighet i Tjänsten såsom den definierats ovan.

Om Tjänsten är tillgänglig under mindre än 99,8% av tiden under en given kalendermånad och detta orsakas av fel I SuperOffice miljö, utrustning eller mjukvara, har Kunden rätt att kräva en proportionerlig nedsättning av abonnemangsavgiften beräknat på den aktuella kalendermånaden. Andra situationer, t ex otillgänglighet orsakad av kommunikationsanordningar, externa faktorer eller Kundens utrustning eller mjukvara, ger inte Kunden rätt att begära nedsättning av abonnemangsavgiften.

För att ha rätt att lämna in ett krav ska Kunden meddela SuperOffice om Tjänsten är otillgänglig genom att lämna en ny begäran om support till vårt supportcenter inom 5 arbetsdagar efter en incident. Kunden måste lämna all relevant information om incidenten, inklusive, men inte begränsat till, en detaljerad beskrivning, antalet påverkade användare och var dessa finns och vad Kunden har gjort för att lösa händelsen. Beräkningen av otillgängligheten startar efter att Kunden har meddelat SuperOffice därom eller efter att SuperOffice annars får kännedom om otillgängligheten. SuperOffice kommer att använda sig av alla rimliga åtgärder och tillgänglig information för att kontrollera ett krav och göra en bedömning i god anda avseende om kravet är berättigat. SuperOffice kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hantera ett krav inom 30 dagar.

6. Support

Kunden får tillgång till SuperOffice Community där resurser för utbildning, hjälp, återkommande frågor (FAQ), övningar och inspiration finns tillgängligt. Ett forum för kommunikation för alla användare av SuperOffice finns också tillgängligt.

Support inkluderar också möjlighet att lämna in ärenden online – via CRM Online Service eller via SuperOffice Customer Community. Vårt supportteam arbetar för att hjälpa kunder måndag-fredag under normal kontorstid (8 timmar per dag/5 dagar per vecka, CET +1) utom på nationella helgdagar.

Support innefattar att SuperOffice vidtar alla rimliga åtgärder för att lösa mjukvaruproblem utifrån Kundens beskrivning av problemet. Att en lösning hittas kan inte garanteras.

Support ska finnas tillgängligt i enlighet med följande riktlinjer:

  • Kunder med mer än fem användare ska utse en supportkontakt, som sedan ska agera som Kundens kontaktpunkt med SuperOffice.
  • Kundens ska vidta alla rimliga åtgärder och sin mest kvalificerade personal för att söka efter källan till problemet och för att del med sig av detaljerad information till personal vid supporten.
  • I de fall där riktlinjerna ovan inte uppfylls, kommer att faktureras gällande konsultavgift/timme. Godkännande av sådan fakturering bör göras i förväg.

Support omfattar endast Tjänsten när Tjänsten används på ett sätt som rekommenderas av SuperOffice. Support omfattar inte andra applikationer, konfigurationer, integrationer, operativsystem och liknande. Motsvarande gäller Kundens hårdvara, interna nätverk, internetuppkopplingar eller perifer utrustning som är oberoende av Tjänsten.

Support omfattar inte reparationer eller återställande av innehåll i databaser eller ärenden som orsakas av Kunden.

SuperOffice förbehåller sig rätten att rekommendera en kurs eller konsulttjänster om Supporten rör generell utbildning. På samma sätt förbehåller sig SuperOffice rätten att skicka Kunden specifikationer på möjliga lösningar, som Kunden ska försöka att implementera i syfte att lösa det aktuella problemet.

Denna Support omfattar inte någon form av konsulttjänster. Kunden äger rätt att köpa konsulttjänster i tillägg till Supporten som tillhandahålls i enlighet med Avtalet. Sådan tillkommande konsulttjänst tillhandahålls på löpande räkning och ersätts med SuperOffice vid var tid gällande priser.

För mer detaljer om vad SuperOffice Support erbjuder och andra program som gör det möjligt att lyckas med CRM, besök SuperOffice Customer Community eller kontakta oss.

7. Avtalsbrott och ansvarsbegränsning

Ett avtalsbrott föreligger om part inte uppfyller sina åtaganden såsom dessa angivits i Avtalet. SuperOffice ska inte anses bryta mot Avtalet om Tjänsten inte är tillgänglig på grund av fel, eller har nedsatt funktionalitet, eller om Kunden uppnår dålig svarstid i följande fall: i) som en följd av omständigheter utanför SuperOffice kontroll, eller ii) som en följd av omständigheter relaterade till Tjänsten, om SuperOffice har åtgärdat felet eller har vidtagit rimliga åtgärder för att åtgärda felet.  SuperOffice skyldighet att åtgärda felet sträcker sig endast till vad som är rimligt under omständigheterna.

SuperOffice lämnar ingen garanti eller löfte om att funktionaliteten i mjukvaran kommer att uppfylla Kundens krav, förväntningar eller behov. SuperOffice vare sig garanterar eller lovar att avbrott eller fel inte kommer att uppstå under driften av Tjänsten.

Kunden bekräftar att fel kan uppstå från tid till annan och avstår från sin rätt att kräva ersättning på grund av fel som uppstår, utom vad som anges ovan under punkten 5.

SuperOffice ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för indirekt skada, inklusive, men inte begränsad till, förlorad vinst av alla slag, förluster till följd av försenad driftstart eller störning i drift, förlorad goodwill och/eller krav från tredje part. SuperOffice är endast ansvarig för fel i mjukvara om SuperOffice inte försöker åtgärda fel som SuperOffice har bekräftat att man ska försöka åtgärda. Ingen garanti lämnas att fel kan bli åtgärdat på ett tillfredsställande sätt. Ansvar begränsas till Kundens dokumenterade direkta skador, och sådant ansvar ska för hela Avtalets löptid vara begränsat till ersättning för den Avtalsperioden då felet inträffade. Inget ansvar kan utkrävas som en följd av defekter eller fel i mjukvara eller Tjänst, om det inte uttryckligen anges i detta Avtal.

8. Legala brister

Om en tredje part påbörjar en rättslig process på den grunden att Tjänsten gör intrång i tredje mans upphovsrätt, äganderätt eller industriell rätt, ska SuperOffice på egen bekostnad försvara sin och Kundens intressen. Detta gäller dock endast under förutsättning att Kunden omedelbart meddelar SuperOffice så snart Kunden känner till sådana krav, att SuperOffice får full kontroll över målet och att Kunden samarbetar med SuperOffice i förhandlingar och eventuella domstolsförhandlingar. SuperOffice ska i sådana fall ersätta legala kostnader och ersättning som Kund ska utge. Inga andra krav än de som anges här kan ställas på SuperOffice som en följd av legala brister.

9. Personuppgiftsbehandling

SuperOffice kommer att behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden i enlighet med Avtalet. Parterna ska träffa ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA), där Kunden är Personuppgiftsansvarig och SuperOffice är Personuppgiftsbiträde.

För tillträde till Tjänsten, måste Kunden tillhandahålla viss data till SuperOffice, inklusive korrekt namn, kontaktuppgifter och e-postadress till användarna. Denna information används för att säkerställa autentisering och tillgång till Tjänsten, liksom individuell support och service. Därutöver tillåter Kunden att SuperOffice får tillgång till statistik över användning i syfte att förbättra och optimera Tjänsten. Statistik över användning innehåller inte personuppgifter, all data är anonymiserad. SuperOffice Privacy Statement finns tillgänglig i SuperOffice Trust Center.

Därutöver ska SuperOffice iaktta relevanta bestämmelser avseende dataintegritet och informationssäkerhet i EU:s förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Dataskyddsförordningen), såsom den gäller i det land vars lag ska äga tillämpning enligt punkt 19 i Avtalet.

10. Behandling av finansiell information

För det fall Kunden är en finansiell institution som är föremål för särskild lagstiftning eller förordning, ska sådan lagstiftning och förordning regleras i en bilaga till Personuppgiftsbiträdesavtalet mellan parterna.

11. Sekretess

SuperOffice ska säkerställa att alla som på uppdrag av SuperOffice erhåller information om Kunden och Kundens verksamhet, förbindelser och annan data, angiven såsom konfidentiell information, är skyldig att inte för tredje man avslöja sådan information utan Kundens godkännande. Detta gäller på motsvarande sätt för Kunden. Kunden ska också ombesörja att alla som agerar för Kunden bevarar och håller konfidentiell all annan information som SuperOffice tillhandahåller Kunden, eller information som Kunden får kännedom om; i den omfattning Kunden förstår eller borde förstått att informationen är SuperOffice konfidentiella information. Skyldigheten att hålla information konfidentiell skall äga tillämpning även efter detta Avtal har upphört.

12. Avgifter och betalning

12.1 Abonnemangsavgifter

Den månatliga Abonnemangsavgiften som ska utgå för tillgång till Tjänsten specificeras i det Initiala Beställningsformuläret. Priset beräknas på det totala antalet användare i respektive Användarplan som gäller vid varje givet tillfälle. Om Kunden beställer tillgång för ytterligare användare och Användarplaner, jfr. punkten 12 nedan, ska priset per användare vara SuperOffice gällande officiella pris eller, om tillämpligt, avtalat pris. Kunden faktureras för ytterligare användare i enlighet med Användarplaner för perioden från att beställningen har bekräftats av SuperOffice och till slutet av det pågående Faktureringsintervallet. För kommande Faktureringsintervall, kommer tillkommande användare att inkluderas i det totala antalet användare per Användarplan, när Abonnemangsavgiften beräknas.  

Avtalet per Fakturaintervall ska faktureras i förväg. Fakturan ska omfatta en period i enlighet med avtalat Fakturaintervall. Det första Faktureringsintervallet ska beräknas från och med Avtalsdag.

Kunden äger rätt att ändra Faktureringsintervall. Ändringen äger tillämpning från nästa Faktureringsintervall. Pris och Abonnemangsavgift korrigeras i enlighet med SuperOffice officiella prislista.

Detta Abonnemangsavtal är ett tillsvidareavtal som löper tills dess det sägs upp av endera parten i enlighet med bestämmelserna i punkten 13.

Kunden accepterar att alla försäljningsdokument och påminnelser skickas elektroniskt. När SuperOffice inte har fått en möjlighet att skicka försäljningsdokument med e-post eller e-faktura, är SuperOffice skyldig att enligt nationell lagstiftning skicka försäljningsdokumenten per post. I dessa fall kommer SuperOffice att ta ut en faktureringsavgift per försäljningsdokument.

12.2 Användarbegränsningar

I Tjänsten är vissa resurser/funktioner begränsade till en viss användarnivå. Dessa resurser och gränser är specificerade i den officiella prislistan (dvs. lagringsutrymme, antal utskick etc.). Användning som överskrider dessa gränser faktureras enligt en princip om Betalning per användning som en Uppmätt Tjänst i tillägg till priset per Användare/Användarplan och ska läggas till det följande Faktureringsintervallet. Faktisk och befintlig användning av Uppmätta Tjänster är tillgänglig för Kundens administratörer i Tjänsteadministrationsmodulen.

12.3 Tillkommande tjänster

Ersättning för andra tjänster, såsom godkända konsultkostnader, ska faktureras efter att den aktuella tjänsten har utförts och till överenskommet pris.

12.4 Tillägg till antal Användare

Kunden kan när som helst utöka Avtalet till att omfatta ytterligare användare. Beställningen ska utfärdas av personen som är behörig att företräda Kunden. Beställningen är bindande för Kunden när den utfärdas och blir del av Avtalet när SuperOffice bekräftar beställningen. Beställningen implementeras efter att SuperOffice har bekräftat beställningen. Därefter är beställningen del av Avtalet.

Kunden kan minska antalet användare per Användarplan för Tjänsten. Minskningen av antalet användare som omfattas av detta Avtal måste ske skriftligen. Minskning kommer att äga tillämpning från slutet av det pågående Faktureringsintervallet, förutsatt att ett skriftligt meddelande om sådan minskning är skickat och mottaget minst 30 dagar innan slutet av det pågående Faktureringsintervallet. Om meddelande om minskning inte utfärds i enlighet med denna bestämmelse, kommer Abonnemangsavgiften inte att reduceras förrän det kommande Faktureringsintervall, under vilket villkoret om 30 dagars varsel har uppfyllts. Att nedgradera en Användarplan  till en Användarplan med mindre funktionalitet kan medföra förlust av innehåll, funktioner eller kapacitet i Tjänsten som är tillgänglig för Kunden under Kundens konto, och SuperOffice påtar sig inget ansvar för sådan förlust.

13. Uppsägning av Avtal

Endera parten äger rätt att säga upp Avtalet. Uppsägningen av Avtalet måste göras skriftligen och kommer att äga tillämpning från slutet av den pågående Avtalsperioden. Om Kunden säger upp Avtalet före slutet på den pågående Avtalsperioden, ska Kunden likväl betala för hela Avtalsperioden. Ett skriftligt meddelande om uppsägning ska skickas till den andra parten senast 30 dagar före slutet på Avtalsperioden. Uppsägningen ska inte medföra någon form av återbetalning av avgift och ska endast ange att Avtalet inte ska förlängas för nästkommande Avtalsperiod.

Om uppsägning inte sker i enlighet med bestämmelserna i första stycket, ska Avtalet automatiskt förlängas för ett nytt faktureringsintervall.

Om Kunden ej erlägger betalning vid förfall, eller betalar för sent eller på annat sätt inte uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet, har SuperOffice rätt att saga upp Avtalet med omedelbar verkan. SuperOffice har rätt att stoppa inloggning för användare, när fordringar kvarstår efter anfordran från SuperOffice.

Överföring av data

Kunden har rätt att erhålla en kopia av sin data från Tjänsten och måste begära detta från SuperOffice med inte mindre än 3 arbetsdagars varsel. Vid upphörande av Avtalet, ska Kundens huvudanvändare (Administratören), hänvisas till en webb-sida där dokument i en .zip-fil och databasen i en .bak-fil kan laddas ner. Efter 30 dagar efter Avtalets upphörande kommer all data som tillhör Kunden att tas bort från SuperOffice servers och utrustning, om inte SuperOffice är skyldig att bevara data på grund av bindande lagstiftning.

SuperOffice kan bistå kunden med att konvertera data till andra format som Kunden specificerar. SuperOffice kommer att fakturera upparbetad tid som en följd av sådan begäran och konvertering av data i enlighet med SuperOffice gällande taxa för sådant bistånd. Sådant bistånd förutsätter att alla utestående betalningar regleras av Kunden.

14. Överlåtelse av rättigheter

SuperOffice kan helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal, så länge detta inte är till hinder för uppfyllande av Avtalet. Detta ska meddelas, om möjligt, med minst 30 dagars varsel. Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan SuperOffice skriftliga godkännande dessförinnan. Sådant godkännande kan inte vägras utan rimliga skäl. SuperOffice kan helt eller delvis låta tredje part utföra sina åtaganden enligt avtalet, och SuperOffice får använda sig av underleverantörer.

SuperOffice är fullt ut ansvarig för Tjänsten gentemot Kunden även när underleverantörer används.

15. Kund och användarkommunikation

Kunden är skyldig att tillhandahålla SuperOffice med kontaktinformation, inkluderande fullständigt namn, e-post och mobiltelefonnummer, avseende primär kontakt som är ansvarig för systemadministration, säkerhet och avtal. SuperOffice kommer att lagra kontaktinformation för alla användare av Tjänsten. Se punkten 9 i detta Avtal, SuperOffice Privacy Statement och Personuppgiftsbiträdesavtalet för ytterligare detaljer.

Alla förändringar av Kundens kontaktinformation, inklusive adressändring och ändringar av Kundens kontaktperson med behörighet att företräda Kunden, ska meddelas skriftligen till SuperOffice. Kunden åtar sig att alltid tillhandahålla korrekt information avseende Användarens identitet och en korrekt och giltig e-postadress.

Kunden bekräftar att SuperOffice från tid till annan kan skicka Kunden och Användare relevant och/eller viktig information om Tjänsten, om Kunden inte specifikt begär att slippa motta sådan information. Notera att eftersom Tjänsten är en centraliserad online tjänst, kan det bli nödvändigt att från tid till annan skicka viktig information eller meddelande rörande driften av Tjänsten till alla Kunder och Användare. Sådana meddelanden kan skickas till alla användare, oavsett deras val av abonnemang eller samtycken.

16. Ändringar av Användarvillkor

SuperOffice förbehåller sig rätten att göra ändringar till bestämmelser och villkor i detta Avtal med 4 månaders varsel. Om ändring omfattas av en punkt i detta Avtal, gäller vad som nu sagts om varsel. Alla Kunder informeras om sådan ändring i e-post eller genom den information som hålls tillgänglig på SuperOffice hemsidor, Trust Center eller Customer Community.

17. Immateriella rättigheter och äganderätt till data

SuperOffice garanterar att SuperOffice är ensam ägare och innehavare av alla immateriella rättigheter som krävs för tillhandahållande av Tjänsten till Kunderna. SuperOffice garanterar att SuperOffice mjukvara alltid kommer att vara i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar avseende konkurrens, skatt, korruption och bokföring och att SuperOffice har alla nödvändiga licenser, tillstånd och behörigheter att tillhandahålla Tjänsten.

Kunden äger Kunddata. SuperOffice ska inte förvärva någon rätt, äganderätt eller nytta till Kunddata och SuperOffice skall inte använda Kunddata för något annat ändamål än vad som är strikt nödvändigt för att tillhandahålla SaaS-tjänsterna i enlighet med detta Avtal.

18. Tvister

Rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal ska till fullo omfattas av de nationella lagar som gäller för SuperOffice. Om det uppstår en tvist med anledning av tolkning av Avtalet, ska parterna försöka att lösa tvisten genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, ska den lösas av allmän domstol som har jurisdiktion över den registrerade adressen för SuperOffice.

19. Vem Kunden har ingått Avtalet med

 Nedan är en tabell med detaljer om vilket SuperOffice-bolag som Kunden har ingått avtal med, och den gällande rätt och domstol parterna ska förhålla sig till.

Om du är bosatt i: Kunden ingår avtal med: Meddelanden ska skickas till: Gällande rätt är: Domstolen som har exklusiv jurisdiktion är:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Delta Park 46, DK-2665 Vallensbæk Strand, Danmark Dansk Köpenhamn, Danmark
Finland och Sverige SuperOffice Sweden AB Ynglingagatan 14,
SE-113 47 Stockholm, Sverige
Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27
NO-0167 Oslo, Norge
Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, D-44263 Dortmund, Germany Tysk Dortmund, Tyskland
Storbritannien och Irland SuperOffice Software Ltd. The Pinnacle, MK9 1BP, Milton Keynes, United Kingdom Brittisk Milton Keynes, Storbritannien
Schweiz SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Switzerland Schweizisk Basel, Schweiz
Nederländerna, Belgien och Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ  Netherlands Holländsk Oost-Brabant, locatie
Eindhoven,
Nederländerna