Ladda ner vår nya guide: Öka tillväxten i tuffa tider 
En ledares guide till framgångsrik tillväxt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

SuperOffice CRM Onsite Abonnemangsavtal

Detta avtal är giltigt för alla SuperOffice version 9 eller senare. Du kan se den tidigare versionen/de tidigare versionerna här.

Detta Avtal ger Kunden tillgång till och rätt att använda SuperOffices Programvara (åtkomst till programvara som nedan kallas ”Programvara”) under avtalstiden med sådan funktionalitet som programvaran har vid varje tillfälle.

Avtalet omfattar SuperOffice programvaruprodukter i den vid var tid gällande prislistan för Onsite Abonnemang från SuperOffice. De programvaruprodukter och deras prissättning som Kunden abonnerar på listas i ett separat beställningsformulär.

Innehåll

1. Avtalets omfattning

2. Definitioner

3. Avtalstid och Avtalsperiod

4. Begränsade anarrättigheter

5. Underhåll/uppgraderingar

6. Support

7. Kompletterande beställningar

8. Ansvar

9. Legala brister

10. Sekretess

11. Leverans

12. Abonnemangsavgifter och betalning

13. Uppsägning av avtal

14. Överföring av rättigheter

15. Behandling av personuppgifter

16. Förändring av kontaktuppgifter

17. Rätt att inspektera

18. Tvister

19. Vem Kunden ingår avtal med

1. Avtalets omfattning

Avtalet ger Kunden en tidsbegränsad, icke-exklusiv rätt att använda Programvaran från och med Avtalsdatum. Kundens rätt att använda Programvaran upphör när detta Avtal avslutas eller av annan anledning inte längre är i kraft, jfr. punkt 3.

2. Definitioner

Avtalsdatum” är det datum då du (Kunden) undertecknar den Ursprungliga Beställningsordern. Kunden är från detta datum en kund och vi kommer att ge åtkomst till Programvaran utan onödigt dröjsmål.

Avtalsperiod” är den pågående avtalsperioden du befinner dig i. Det betyder den inledande Avtalsperioden på 12 månader. Efter de första 12 månaderna ändras Avtalsperioden så att den stämmer överens med den Faktureringsperiod som du avtalat med oss skriftligen.

Ursprunglig Beställningsorder” används för att beskriva dokumenten (som innehåller information om antal Användarplaner, Faktureringsperiod, priser etc.) som undertecknats vid beställning av Programvaran.

Faktureringsperiod” är den betalningsperiod som anges i Ursprunglig Beställningsorder eller den betalningsperiod som skriftligen avtalas vid annan tidpunkt. Faktureringsperiod kan vara årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månatlig.

Mätartjänster” är den term som används för att mätning av Kundens förbrukning av vissa resurser i Programvaran. Sådana delar kan vara: månatlig e-postvolym eller unika månatliga inloggningar i Kund-center.

Pay-per-use” används när den faktiska användningen av Mätartjänster överskrider de gränser som inkluderas i Programvaran.

Programvaran” betyder SuperOffice CRM – programvarulicenserna, användare och moduler som beställs av Kunden via den Ursprungliga Beställningsordern eller eventuella senare uppdateringar därav.

Användarplan” är namnet på den plan som tilldelats en enskild användare för en specifik uppsättning funktioner.

3. Avtalstid och Avtalsperiod

Nyttjanderätten som anges i punkt 1 gäller så länge Avtalet är i kraft. Avtalet är ett tillsvidareavtal som löper tills det sägs upp i enlighet med bestämmelserna i punkt 13. Avtalet har en obligatorisk löptid som beräknas från det datum då avtalet träder i kraft och fram till 12 månader räknat från månadsskiftet efter det datum Avtalet träder i kraft. Perioden från det datum då Avtalet träder i kraft och fram till slutet av den obligatoriska perioden kallas ”Avtalsperiod”. Efter utgången av denna första Avtalsperiod förnyas avtalet för en ny Avtalsperiod som motsvarar den relevanta Faktureringsperioden. 

4. Begränsade användarrättigheter

Avtalet ger Kunden en begränsad rätt att installera och använda Programvaran på den installationsplats som valts av Kunden. Rätten att använda Programvaran är begränsad och Programvaran får endast installeras på hårdvara som ägs eller förvaltas av Kunden. Alternativt har Kunden rätt att installera och använda programvaran i ett system som förvaltas eller ägs av en tredje part (”hosting”). Om hosting används är Kunden ansvarig för att Kundens begränsade rätt att använda Programvaran iakttas.

Rätten att använda Programvaran är begränsad till det antal licenser som Kunden vid varje tid abonnerar på. Om Kunden behöver ändra Avtalet för att omfatta ytterligare användare, ska rätten att använda Programvaran för ytterligare användare beställas från SuperOffice enligt förfarandet i punkt 7.

I Programvaran kan vissa resurser/funktioner begränsas till en specificerad användningsnivå. Dessa resurser och begränsningar anges i den officiella prislistan. Användning som överskrider dessa gränser faktureras månadsvis i efterskott. I tillämpliga fall är faktisk och aktuell användning av Mätartjänster tillgängliga för Kundens administratörer i Administratörsmodulen i Programvaran.

Endast Kundens anställda eller anlitad personal som enligt avtal utför tjänster för Kunden får registreras som Användare av Programvaran. Användarna ska genom ett skriftligt meddelande till Kunden förbinda sig att följa dessa villkor. Ingen annan än Användarna får använda Programvaran om inte ett erhållet skriftligt medgivande från SuperOffice erhålles.

Kunden får inte disassemblera, dekompilera eller demontera Programvarans konstruktion, utom i sådana situationer som tillåts enligt gällande lag eller om SuperOffice har gett sitt uttryckliga medgivande.

Vid överträdelse av dessa villkor har SuperOffice rätt att omedelbart säga upp Avtalet och dra tillbaka Kundens rätt att använda Programvaran. Sådana åtgärder från SuperOffice befriar inte Kunden från skyldigheten att betala för hela den pågående Avtalsperioden.

Programvaran som är licensierad enligt Avtalet får inte implementeras, användas, marknadsföras eller erbjudas till andra parter på ett sätt som medför att det kan anses vara en offentlig molntjänst eller onlinetjänst för flera parter.

5. Underhåll/Uppgraderingar

Kunden ska ges tillgång till nya versioner och serviceversioner av Programvaran så snart dessa blir tillgängliga. Uppdateringar släpps efter potentiella behov, där behoven ska bedömas av SuperOffice och beslutas av SuperOffice efter eget gottfinnande, beroende på vad ändringarna består i. Exempel på förändringar i nya versioner och uppdateringar kan vara:

  • Korrigeringar av fel i Programvaran till följd av rapporter som mottagits från kunderna.
  • Ändringar av Programvaran som resultat av förebyggande underhåll.
  • Förändringar i Programvarans funktionalitet som en följd av önskemål från kunder.
  • Omprogrammering som en följd av en önskad ändring av Programvarans struktur eller nya drivrutiner etc.
  • Allmänna förbättringar/ändringar av Programvaran.

Varje ny version av Programvaran kommer att innehålla dokumentation rörande ny funktionalitet under Hjälp-menyn.

6. Support

Kunden har rätt att få Standardsupport från vår centrala supportavdelning under normal arbetstid, måndag till fredag, med undantag för julafton, nyårsafton och andra allmänna helgdagar eller vid specifika tidpunkter som anges av SuperOffice. Supportförfrågningar måste skickas till vår Support via Hjälp/Support-menyn i applikationen. Kunden har fri tillgång till självbetjäningsdelen i SuperOffice Community.

Support innefattar att SuperOffice vidtar alla rimliga åtgärder för att lösa mjukvaruproblem utifrån Kundens beskrivning av problemet. Att en lösning hittas kan inte garanteras. Administration eller konfigurering av Programvaran åt Kunden ingår inte i Avtalet.

Support ska finnas tillgängligt i enlighet med följande riktlinjer:

  • Kunder med mer än fem användare ska utse en supportkontakt, som sedan ska agera som Kundens kontaktpunkt med SuperOffice.
  • Kunden ska vidta alla rimliga åtgärder och sin mest kvalificerade personal för att söka efter källan till problemet och för att del med sig av detaljerad information till personal vid supporten.
  • I de fall där riktlinjerna ovan inte uppfylls, kommer att faktureras gällande konsultavgift/timme. Godkännande av sådan fakturering bör göras i förväg.

Supporten omfattar endast Programvaran när den används på ett sätt som rekommenderas av SuperOffice och omfattar således inte tredjeparts-tillägg (”add-ons”), andra konfigurationer avseende operativsystem och webbläsare och liknande icke rekommenderade åtgärder. Supporten omfattar inte reparationer av innehållet i databaser eller problem orsakade av Kunden. Supporten ska vidare inte omfatta support för något utanför den Programvara som Kunden abonnerar på enligt detta Avtal eller problem som endast är relaterade till Kundens hårdvara, interna nätverk och internetanslutningar och/eller perifera utrustning som är helt oberoende av Tjänsten.

SuperOffice förbehåller sig rätten att rekommendera en utbildning eller konsulttjänster om supporten utvecklas till allmän utbildning eller till att utföra vanliga upprepade aktiviteter som anses vara betalda tjänster. Tjänster finns tillgängliga mot avgift som faktureras separat. På samma sätt förbehåller sig SuperOffice rätten att skicka Kunden specifikationer rörande möjliga lösningar. Detta sker oftast genom en länk till självbetjäningen i Customer Community, som Kunden ska försöka implementera för att lösa problemet i fråga.

Denna Support ska inte omfatta någon form av konsulttjänster. Kunden kan köpa ytterligare konsulttjänster efter behov. Sådan tillkommande konsulttjänst tillhandahålls på löpande räkning och ersätts med SuperOffice vid var tid gällande priser.

Alla frågor som är bedöms vara kritiska av SuperOffice omfattas av detta Avtal. Denna typ av förfrågningar får prioritet i kön och kan komma att besvaras på engelska på grund av brådskan.

För mer detaljer om vad SuperOffice Support erbjuder och andra program som gör det möjligt att lyckas med CRM, besök SuperOffice Customer Community eller kontakta oss.

7. Kompletterande beställningar

Kunden kan utvidga Avtalet att omfatta ytterligare användare när som helst. Beställningen ska göras av den person som är behörig att ingå avtal för Kunden. Beställningen är bindande för Kunden när den genomförts och blir en del av Avtalet efter SuperOffices bekräftelse av beställningen. Beställningen kommer att implementeras efter att SuperOffice har bekräftat beställningen. Därefter är beställningen en del av detta Avtal.

Kunden kan minska antalet användare per Användarplan för Programvaran. Minskningen av antalet användare som omfattas av detta Avtal måste ske skriftligen. Minskningar gäller från slutet av den pågående avtalsperioden, förutsatt att ett skriftligt meddelande om sådan minskning skickas och mottas minst 30 dagar före slutet av den pågående avtalsperioden. Minskningen medför inte någon form av återbetalning för den redan fakturerade Avtalsperioden. Om meddelandet om minskning inte sker i enlighet med denna bestämmelse kommer inte Abonnemangsavgiften att minskas förrän vid upphörande av efterföljande fakturaperiod under vilken kravet på 30 dagars varsel är uppfyllt.

8. Ansvar

Programvaran som omfattas av detta Avtal är SuperOffices standardprogramvara. SuperOffices ansvarar endast för att Programvaran väsentligen överensstämmer med hur den presenteras på SuperOffices webbplatser och enligt beskrivningen i den inbyggda online-hjälpen.

Om Programvaran inte väsentligen överensstämmer med ovanstående har Kunden under en period av femton (15) dagar från det att Avtalet trädde i kraft rätt till återbetalning för abonnemangsavgifterna som betalats för Programvaran eller att erhålla en ny version av Programvaran som i princip överensstämmer med ovanstående.

SuperOffice ger ingen garantier eller löften att Programvarans funktionalitet täcker Kundens individuella krav eller behov. SuperOffice ger varken någon garanti eller något löfte om att avbrott eller fel inte kommer att förekomma under användningen av Programvaran. Om Kunden har meddelat SuperOffice om fel, kommer SuperOffice att bekräfta att korrigering av fel kommer att börja och SuperOffice kommer att försöka korrigera fel i Programvaran. Korrigeringar av fel kommer att levereras som en del av nya versioner – serviceversioner och uppgraderingar - av programvaran.

SuperOffice friskriver sig från allt ansvar för skador och förluster som kan orsakas av defekter eller fel i Programvaran, utom om skada eller förlust uppkommit till följd av SuperOffices grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande.

SuperOffice ska under inga omständigheter ansvara för indirekta förluster, inklusive, men inte begränsat till uteblivna vinster av något slag, förluster till följd av försenad driftstart eller driftsstörning, förlorad goodwill, förlust eller krav från tredje part.

SuperOffice ansvarar endast för att försöka korrigera fel som SuperOffice har bekräftat att man kommer att försöka korrigera. Sådant ansvar är begränsat till Kundernas dokumenterade direkta förluster och sådant ansvar ska under Avtalets hela livstid begränsas till kompensationen för en Avtalsperiod.

SuperOffice ansvarar inte för skador eller förluster som kan uppstå till följd av obehörig eller felaktig användning av Programvaran.

Inget ansvar kan göras gällande på grund av defekter eller fel i Programvaran, såvida inte annat uttryckligen anges i denna punkt 8 eller punkt 9 i detta Avtal.

9. Legala Brister

Om en tredje part påbörjar en rättslig process på den grunden att Tjänsten gör intrång i tredje mans upphovsrätt, äganderätt eller industriell rätt, ska SuperOffice på egen bekostnad försvara sin och Kundens intressen. Detta gäller dock endast under förutsättning att Kunden omedelbart meddelar SuperOffice så snart Kunden känner till sådana krav, att SuperOffice får full kontroll över målet och att Kunden samarbetar med SuperOffice i förhandlingar och eventuella domstols¬förhandlingar. SuperOffice ska i sådana fall ersätta legala kostnader och ersättning som Kund ska utge. Inga andra krav än de som anges här kan ställas på SuperOffice som en följd av legala brister.

10. Sekretess

Vardera parten ("den Mottagande Parten") och alla som på uppdrag av den Mottagande Parten får information om den andra parten ("den Överlämnande Parten") och dess verksamhet, förbindelser och annan information som är markerad som konfidentiell information eller information som den Mottagande Parten borde ha förstått att det är Den Överlämnande Partens konfidentiella information, är skyldiga att inte lämna ut sådan information till utomstående utan den Överlämnande Partens samtycke. Den Mottagande Parten ska skydda och iaktta konfidentialitet avseende all sådan information som den får från den Överlämnande Parten.

11. Leverans

Nya versioner av Programvaran ska göras tillgängliga för Kunden så snart som möjligt efter att en ny version har lanserats. Kunden ska få tillåtelse att ladda ner Programvaran från SuperOffices nedladdningstjänst. Kunden bör regelbundet uppgradera till den senaste versionen av Programvaran, senast inom 12 månader efter dess lansering.

12. Abonnemangsavgifter och betalning

De månatliga abonnemangsavgifterna som ska erläggas för åtkomst till Programvaran under en Avtalsperiod anges i den Ursprungliga Beställningsordern från SuperOffice eller en certifierad SuperOffice-partner. Priset beräknas utifrån det totala antalet användare och Användarplaner som gäller vid varje given tidpunkt. Om Kunden beställer ytterligare Programvaruprodukter, ska Kunden faktureras för perioden från det att beställningen har bekräftats av SuperOffice och till slutet av den aktuella Avtalsperioden. Därefter ska den nya Programvaran inkluderas i grunden för beräkningen av nästa Avtalsperiod enligt bestämmelserna ovan.

Avtalet per Fakturaintervall ska faktureras i förväg. Fakturan ska omfatta en period i enlighet med avtalat Fakturaintervall. Det första Faktureringsintervallet ska beräknas från och med Avtalsdag.

Om Kunden använder Programvaran utöver begränsningen av användningsrättigheterna i detta Avtal, inte betalar belopp som är förfallna eller på annat sätt inte uppfyller skyldigheterna enligt Avtalet, har SuperOffice rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

SuperOffice förbehåller sig rätten att göra ändringar av villkoren i detta Avtal - inklusive priset för abonnemang på Programvaran - med fyra månaders varsel, att gälla från början av nästkommande Avtalsperiod.

Kunden bekräftar att SuperOffice har rätt att inkludera funktionalitet i Programvaran som låser Programvaran efter en period som bestäms av SuperOffice. I händelse av att abonnemangsavgiften, i förekommande fall supportavgiften och/eller andra belopp inte betalats av Kunden vid förfallodag, kommer Programvaran att vara låst och inte tillgänglig för användning tills sådana belopp, inklusive ränta och andra potentiella kostnader i samband med den bristande betalningen betalats.

13. Uppsägning av Avtal

Vardera parten kan säga upp avtalet genom skriftligt meddelande med minst 30 dagars varsel till den andra parten minst 30 dagar före utgången av den pågående Avtalsperioden varvid uppsägningen kommer att gälla från slutet av den Avtalsperioden. Om Kunden säger upp med giltig verkan (mer än 30 dagars varsel) före slutet på den pågående Avtalsperioden, ska Kunden ändå betala för hela Avtalsperioden. Uppsägningen ska inte medföra någon form av återbetalning av ersättningen och innebär endast att Avtalet inte förlängs för en kommande Avtalsperiod.

Om meddelandet om uppsägning inte utfärdas i enlighet med bestämmelserna i första stycket, ska Avtalet automatiskt förnyas för en ny Faktureringsperiod.

Om Kunden inte betalar när betalningar förfaller eller vid försenade betalningar eller på annat sätt inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, har SuperOffice rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Överföring av data

Kunden har efter att avtalet är uppsagt fortsatt tillgång till Programvaran. I en period på 2 veckor efter uppsägningen kommer kunden ha full tillgång till Programvaran. Efter denna tvåveckorsperiod är programvaran fortsatt tillgänglig för kunden, men med läsrättigheter (read-only). När Programvaran bara har läsrättigheter är det fortfarande möjlighet att exportera daga. Kundens huvudanvändare (Administratören) har rätt att exportera data, förutsatt att Programvaran är installerad på hårdvara som ägs eller förvaltas av Kunden.

SuperOffice kan bistå kunden med att konvertera data till andra format som Kunden specificerar. SuperOffice kommer att fakturera upparbetad tid som en följd av sådan begäran och konvertering av data i enlighet med SuperOffice gällande taxa för sådant bistånd. Sådant bistånd förutsätter att alla utestående betalningar är reglerade av Kunden.

14. Överföring av rättigheter

SuperOffice kan helt eller delvis överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal, så länge detta inte väsentligen hindrar uppfyllandet av Avtalet. SuperOffice kan helt eller delvis låta sina skyldigheter enligt Avtalet utföras av en tredje part.

Kunden äger inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan SuperOffices skriftliga godkännande. Sådant godkännande ska inte innehållas utan skälig grund.

15. Behandling av personuppgifter

För att få åtkomst till Programvaran ska Kunden lämna viss information till SuperOffice, inklusive korrekt namn, kontaktinformation och e-postadress för användarna. Denna information används för individuell support och service. Dessutom tillåter Kunden att SuperOffice får åtkomst till användarstatistik i syfte att förbättra och optimera Programvaran. Användarstatistik innehåller inte personuppgifter, all information anonymiseras. SuperOffice Privacy Statement finns tillgänglig i SuperOffice Trust center.

Vidare ska SuperOffice följa de relevanta bestämmelserna om skydd för personuppgifter och informationssäkerhet i EU-förordningen 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, såsom denna är gällande i det land vars lag ska gälla samt land där tvist ska prövas enligt Avtalets punkt 18 nedan.

16. Förändringar i kontaktinformation

Alla ändringar i Kundens kontaktinformation, inklusive adressändringar och ändringar av Kundens kontaktperson med behörighet att företräda Kunden, ska skriftligen meddelas SuperOffice.

17. Rätt att inspektera

SuperOffice kan med tre arbetsdagars varsel utföra inspektion hos Kunden för att verifiera att Kundens användning av Programvaran är i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Inspektionen kan utföras av en oberoende tredje part. Inspektion kan utföras två gånger per Avtalsperiod. Kunden har inte rätt att kräva någon ersättning med anledning av SuperOffices inspektion.

18. Tvister

Parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet ska i sin helhet regleras av den nationella lagen som är tillämplig på SuperOffice. Om en tvist uppstår i samband med tolkningen av Avtalet, ska parterna försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, ska den hänskjutas till allmän domstol varvid domsaga bestäms av den registrerade adressen till SuperOffice-enheten som du har avtalat med.

19. Vem Kunden ingår avtal med

Nedan följer en tabell med detaljer om vilken SuperOffice-enhet som Kunden ingår avtal med och motsvarande gällande lagar och domstolar.

Om du har säte i: Kunden ingår avtal med: Meddelanden ska skickas till: Gällande lag är: Allmän domstol är:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Islands Brygge 41, 3.sal, 2300 København, Danmark Dansk Köpenhamn, Danmark
Finland och Sverige SuperOffice Sweden AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tyskland
Storbritannien och Irland SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge UK England / Wales
Schweiz SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Schweiz Schweizisk Basel, Schweiz
Nederländerna, Belgien och Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Nederländerna Holländsk Oost-Brabant, locatie Eindhoven,
Nederländerna